Contact

Contact: 

Kwekerij Milla
Hengelo
Katlijk
Maarssen

Openingstijden op afspraak! 

www.agapornisvogels.nl
info@agapornisvogels.nl

Kvknr. 30234167
BTW. 173114921.B02

Heeft u een vraag? Wij prefereren onderstaand contact formulier

Vernieuwen
Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1 Vogel kwekerij Milla gevestigd te Katlijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 30234167 handelend onder de naam Kwekerij Milla / Milla Dierenbenodigdheden. Nader te noemen: Kwekerij Milla.
2 Website: de website van Vogel Kwekerij Milla, te raadplegen via www.agapornisvogels.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vogel Kwekerij Milla en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Levende have: in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid als dier.
5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Vogel Kwekerij Milla en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kwekerij Milla zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kwekerij Milla slechts bindend, indien en voor zover deze door Kwekerij Milla uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Kwekerij Milla zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Prijzen en informatie
1. Alle op de Website en in andere van Kwekerij Milla afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kwekerij Milla kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van KwekerijMilla afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Kwekerij Milla kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Kwekerij Milla en het voldoen aan de daarbij door Kwekerij Milla gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kwekerij Milla onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kwekerij Milla het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Kwekerij Milla kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kwekerij Milla op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Kwekerij Milla heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Kwekerij Milla is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Kwekerij Milla daarvan in kennis te stellen, zodat Kwekerij Milla gepaste maatregelen kan nemen.


Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Kwekerij Milla is ontvangen, stuurt Kwekerij Milla de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Kwekerij Milla is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Kwekerij Milla de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Kwekerij Milla raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Kwekerij Milla is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kwekerij Milla binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
· als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
· als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten aan Kwekerij Milla alvorens verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald met uitzondering van de verzendkosten.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kwekerij Milla, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kwekerij Milla kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kwekerij Milla bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen per post geretourneerd worden aan het via de retour-bevestiging verkregen adres.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kwekerij Milla de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Kwekerij Milla aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kwekerij Milla wachten met terugbetalen tot Kwekerij Milla het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (gepersonaliseerde producten);
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-Verzegelde producten waarvan de verpakking na opening niet meer in originele staat terug gebracht kan worden.
- Producten welke vanewege hygiëne redenen niet retour genomen kunnen worden.
- Levende have. Kwekerij Milla heeft haar gehele gesloten bestand getest op de meest voorkomende virusziekten derhalve het niet mogelijk is levende have te retourneren.
Tenzij voorafgaand aan aankoop nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Kwekerij Milla zal in de bemiddelende rol de levende have in de vorm van een bericht op haar website / social media ter directe herplaatsing vanuit de klant aanbieden.

Levende Have
1 Levende have kan via de website www.agapornisvogels.nl of andere verkoop kanalen enkel gereserveerd worden, volledige betaling wordt beschouwd als aanbetaling welke volledig restitueerbaar word indien het dier niet fysiek word aangekocht.
2 Reserveringen van levende have kunnen ter alle tijden door beide partijen herroepen worden.
3 Verkoop van Levende have geschiedt uitsluitend fysiek op een van de locaties van Kwekerij Milla.
4 Alvorens aankoop is het klant toegestaan het desbetreffende dier te inspecteren / controleren op onregelmatigheden.
5 Herroeping van de aankoop is enkel mogelijk na controle op ziekte door een bevoegd dierenarts binnen 24 uur na aanschaf. Waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand van het dier ten tijde van aankoop in gebreke was.
6 Gemaakte dierenarts onkosten en hieruit eventueel voortvloeiende kosten (oa.medicatie ,gedragstherapie en andere methoden) zijn niet overdraagbaar aan Kwekerij Milla. Garantie beperkt zich tot het aankoop bedrag van het desbetreffende dier.

Betaling
Klant dient betalingen aan Kwekerij Milla op de website volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kwekerij Milla is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Garantie en conformiteit
1 Kwekerij Milla staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door Kwekerij Milla, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Garanties/herroepingsrecht is niet toepasbaar op gronde van indicaties op gedragingen (tamheid) vanuit Kwekerij Milla betreffende levende have.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kwekerij Milla daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Kwekerij Milla de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kwekerij Milla, dan kan hij bij Kwekerij Milla per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Kwekerij Milla geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kwekerij Milla binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Persoonsgegevens
1 Kwekerij Milla verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kwekerij Milla gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Kwekerij Milla
tel. +31 (0)6 10662100
E-mail: info@agapornisvogels.nl
KvK 30234167
BTW NL001960807B20(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2024 AGAPORNIS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel